Èikagos egzemplioriaus raðyba, kaip matyti, artimesnë nûdienei, be to, èia daug daugiau ir kirèio þenklø Labiausiai á akis krinta ne raðybos, o stiliaus redagavimo skirtumai. Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III paskelbė tarpbažnytinę liuteronų bei reformatų uniją ir įteikė administraciškai suvienytai Evangeliškai Bažnyčiai jo paties m. Ið naujesniøjø ir naujausiøjø lankø visas giesmynas nebuvo sudarytas: ÈG, ~ ir neidentifikuotø metø egzemplioriø taip pat ir PG pradþia ir vienas kitas atsitiktinis lankas pvz. Nauja agenda buvo išspausdinta m.

Pietro U. Jochen D. William R. At least several critical editions of old texts are published annually. There pažintys pramogos ken lėlės certain vocabularies and word indexes of individual authors and of individual texts in preparation.

gute online dating spruche

Scholars in other countries, especially in Italy, Poland, Germany, and the United States also research and publish old Lithuanian texts. As the foundation of published sources for research grows wider we can see that the formation of a qualitatively new stage of research of old texts is being achieved. Theoretical evaluation of the new processes comes with a slight delay.

Research methodology can not always keep pace with the growing diversified material of newly printed sources. Among the goals of Archivum Lithuanicum is the stimulation of theoretical ideas about text history.

In this period of development, however, the lack of certain concrete philological analysis is still evident.

Formeln, Wortspiele, Verse und mehr: Wo Humorforschung Phraseologie trifft

Therefore, Archivum Lithuanicum aims not only at the theory but also at the data of concrete texts. Archivum Lithuanicum is a journal of traditional philology too: it pays tribute to the study of the sources of older Lithuanian writings, to the links among them, and to their genesis. Thus, one of the directions of the journal is a philological analysis of Lithuanian texts.

Accordingly Archivum Lithuanicum is a forum for various disciplines to meet. On the other hand, Archivum Lithuanicum is also focused on the social history of the Lithuanian language. Language as a social phenomenon constitutes its object, not the system of language.

The social history of language concentrates on the usage of language, on the relationships among various spheres of gute online dating spruche, on attitudes toward language, on societal impact on language, on language influence on society. It also describes relations among language rusijos sks pažintys dialects, written languages, separate languages in certain periods of time. Thus, Archivum Lithuanicum is attuned to the history of the social context of language as well.

Linking the social and philological aspects of language, we can define the most important research directions of Archivum Lithuanicum as follows: 1 the history of written Lithuanian and its varieties; 2 the history of the ideas of the standardiza- 5 Archivum Lithuanicum 7 tion of Lithuanian the prescriptive aspect, especially the period before the final codification of Lithuanian3 the history of the research of Lithuanian, 4 the philological analysis of the older Lithuanian texts, 5 the history of translation of Lithuanian texts, 6 the history of editing of Lithuanian texts.

Some of these aspects the history of the ideas gute online dating spruche standardization, the history of the research of Lithuanian, especially the theoretical aspect, and any history of linguistic ideas sometimes are called linguistic historiography. Others, like the history of the translation of Lithuanian texts and editing are still scarcely developed, their theoretical aspect still only poorly understood.

smartkadras.lt - Ar galiu paprastai įsigyti antrą buto dalį, jei esu vienos jo dalies savininkė?

As time goes by separate new disciplines may be formed from them. One more objective of Archivum Lithuanicum is to place the research of Lithuanian texts and sociolinguistic processes in a wider European and world context. This journal makes an effort not only to focus on the phenomena of Lithuanian philology but also to observe, reflect, and evaluate philological research or research in the social history of other languages.

Archivum Lithuanicum publishes scholarly articles, reviews, discussions of all the topics mentioned gute online dating spruche.

gute online dating spruche

It also accepts shorter critically prepared Lithuanian texts for publication. Vilnius, Uþupis, April 21, June 17, Archivum Lithuanicum 3 8 Archivum Lithuanicum 3 Iðaugæs Archivum Lithuanicum populiarumas ir prestiþas padëjo jam susirasti naujø keliø á pasaulio mokslo visuomenæ. Ðá treèiàjá þurnalo tomà ëmësi leisti ir Europoje bei Amerikoje platinti viena garsiausiø Vokietijos mokslo leidyklø Harrassowitz Wiesbaden.

Ið aðtuoniø èia skelbiamø straipsniø du skirti lietuviðkø giesmynø tekstologijos klausimams. Ðtai Gertruda Bense apraðo Biblijos Patarliø knygos 30,7 9 motyvo plëtotæ lietuviðkuose liuteroniðkuose giesmynuose.

Birutë Kabaðinskaitë analizuoja XIX amþiaus pirmoje pusëje leistø liuteroniðkø giesmynø problemas. Paaiðkëjo, kad nors oficialusis Karolio Gotardo Keberio giesmynas buvo vis perleidþiamas, taèiau rengëjai taisydavo, o spaustuvininkai ið naujo surinkdavo ne visà knygà, o tik kai kuriuos lankus.

Visi iðlikæ egzemplioriai turi skirtingai suredaguotø lankø. Tokiu atveju teksto istorijai pasidaro aktuali ne tik viso leidimo, bet ir atskirø lankø redagavimo chronologija. Tai ið esmës keièia poþiûrá á to meto Rytø Prûsijos giesmynø leidybà, parodo spaustuviø darbo specifikà.

Lyginant iðlikusius rankraðèius su spausdintomis knygomis nustatyta, kad spaustuvininkai nebuvo linkæ visiðkai paraidþiui surinkti autoriaus teksto, net jei ðis bûdavo aprobuotas cenzûros. Jie ið dalies koregavo didþiøjø raidþiø raðymà, tarminæ fonetikà, skyrybà, todël vertinant senuosius tekstus darytina iðlyga, kad spaudinys nëra visiðkai tiksli autoriaus valios iðraiðka. Gehlo straipsnis skirtas Lietuvoje tarnavusio italø kilmës kario Domenico Mora os paraðytai ir Vilniuje iðspausdintai knygai Il Cavaliere Riteris; Patiejûnienë analizuoja Didþiosios Lietuvos knygø antraðèiø þanrà, visø pirma renesansines, barokines antraðtes.

Ji ne tik apibûdina autoriaus, paties pavadinimo, leidimo metø ir vietos gute online dating spruche antraðtiniame lape, bet ir parodo, kaip retorikos ámantrybiø perkrautas barokines antraðtes XVIII amþiaus pabaigoje staiga iðstumia lakoniðkos, panaðios á ðiuolaikines.

Luèinskienë rekonstruoja XVII amþiaus leksikos redagavimo ypatumus. Pastebëta tendencija Jono Jaknavièiaus Ewangelie polskie y litewskie atsisakyti kai kuriø ankstesniajame leidime buvusiø rytietybiø, t.

Þurnale toliau tiriama XIX amþiaus þemaièiø idëjø apie bendrinës kalbos formavimà tema.

12 Archivum Lithuanicum 3

Dalia Cidzikaitë analizuoja Dominyko Budriko knygelës Namø kryþius kalbà. Jos autorius sàmoningai stengësi raðyti aukðtaitiðkai, taèiau ne visada sëkmingai paliko gana daug þemaitiðkø ypatybiø plg.

Du pradingusius Jurgio Ambraziejaus Pabrëþos rankraðèius Kninga turinti savëj kozonius ir Rekolekcijos dvasiðkos apraðo Giedrius Subaèius. Abu rankraðèiai po Antrojo pasaulinio karo atitinkamai apie ir metus dar buvo þinomi. Straipsnio autorius turi vilèiø, kad jo pateikiama informacija gali palengvinti ðiø mûsø kultûrai svarbiø XIX amþiaus rankraðèiø paieðkas.

Publikacijø skyriuje pateikiami trys tekstai. Domas Kaunas pristato lietuviðkà Liudviko Gedimino Rëzos eilëraðtá, iðspausdintà Napoleono nugalëtojus ðlovinanèiame gute online dating spruche Pacis monumentum Ona Aleknavièienë skelbia gana neigiamai mûsø istoriografijoje vertinamo Prûsijos mokyklø ir baþnyèiø inspektoriaus Henricho Lyzijaus laiðkà Hallës universiteto profesoriui Hermannui Augustui Francke i.

Vidas Garliauskas publikuoja lietuviðkus áraðus, pastebëtus Ðiaulënø baþnyèios metø metrikø knygose. Þurnale recenzuojamos septynios knygos ir viena disertacija. Su Martyno Maþvydo vardu siejamos dvi recenzijos: Saulius Ambrazas apþvelgia Maskvos konferencijosskirtos pirmosios lietuviðkos knygos metø jubiliejui, praneðimø knygà, o Vytautas Vitkauskas nagrinëja Dominyko Urbo Martyno Maþvydo raðtø þodynà ankstesnæ ðio veikalo recenzijà þr.

ALt 1. Subaèius; plg.

Archivum Lithuanicum 3 - PDF Free Download

Èia taip pat recenzuojamas Raineriui Eckertui dedikuotas Jocheno D. Range s sudarytas straipsniø rinkinys Aspekte baltistischer Forschung Axel HolvoetBirutës Kabaðinskaitës knyga apie lietuviø kalbos liaudies etimologijà William R. SchmalstiegCornelijos Jumpertz-Schwab studija apie XVI amþiaus lotynø kalbos átakà á ðkotø kalbà verstø tekstø leksikai bei sintaksei Jolanta Gelumbeckaitë.

Diskusijø ir apþvalgø skyriuje Birutë Kabaðinskaitë tæsia ALt 2 pradëtà senøjø tekstø publikavimo ir tyrimo vertinimà. ALt 2 buvo raðyta apie senøjø lietuviø kalbos gramatikø perspausdinimo tendencijas ir perspektyvas, o èia vertinamas lietuviðkø giesmiø ir giesmynø perleidimas mokslo reikalams, jø tyrimo raida ir dabartinë padëtis. Kas yra d angel dabar Gelumbeckaitë plëtoja diskusijà apie lotyniðko þodþio Lithuania tarimà plg.

ALt 2, 51 Gina Kavaliûnaitë apþvelgia lietuviðkø poteriø, imtø ið Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos, plitimà po ávairius Europos poliglotinius leidinius plg. ALt 2. Nubrëþiamos ir daugiareikðmiø þodþiø senuosiuose dvikalbiuose þodynuose tyrimø gairës Evalda Jakaitienë, Vilma Zubaitienë. Aida Aþubalytë pristato treèiàjà Greifswaldo universiteto Baltistikos institute vykusià jaunøjø baltistø vasaros akademijà Philologia Baltica Archivum Lithuanicum redaktoriai nuoðirdþiai dëkoja doc.

Egidijui Motiekai uþ Lt aukà, o habil. Axeliui Holvoetui, prof. Williamui R. Schmalstiegui ir prof. Jochenui D. Range i uþ santraukø vertimà bei redagavimà.

Dating während Corona - so klappt’s bei Tinder, Lovoo \u0026 Co. - psychologeek

Vilnius, Uþupis, m. Baþnyèios patvirtintà protestantiðkàjá lietuviø giesmynà ëmësi tvarkyti, pildyti kunigas Adomas Frydrichas Ðimelpenigis Schimmelpfennig 1. Jo suformuotos dvi pirmosios giesmyno dalys iðliko tokios pat net iki XX amþiaus vidurio.

Kita vertus, keièiantis amþiams vëlesnius to paties giesmyno leidimus veikë naujos raðybos, kalbos kultûros, redagavimo ir leidybos mados. Ðiuo straipsniu ir bus bandoma nuþymëti tam tikrus Ðimelpenigio giesmyno pokyèius XIX amþiaus pirmoje pusëje, á tyrimo centrà iðkeliant du neseniai rastus egzempliorius: Èikagoje, Newberry bibliotekoje 2 toliau ÈG ir Rygos Baltijos centrinëje bibliotekoje 3 toliau RG. Jo vardu sàlygiðkai vadinami ðeði pirmieji giesmyno leidimai, iðëjæ,metais, nors nuo øjø giesmyno redagavimu ir leidyba rûpinosi jau Ðimelpenigis.

Vëlesni,ir metø leidimai, kurie giesmiø skaièiumi, sandara skiriasi nuo ankstesniøjø, o tarpusavyje yra labai panaðûs, priskiriami Ðimelpenigiui. Lietuvos TSR bibliografija. Serija A. Giedra Subaèienë, Giedrius Subaèius, Newberry Lituanica: Èikagos Newberry bibliotekos lituanistiniø ir prûsistiniø knygø katalogas iki metø, Chicago: Draugas, Ðio egzemplioriaus mikrofilmà ásigijo Vilniaus universiteto biblioteka VUB, sign.

Dëkoju buvusiai Lietuviø kalbos instituto Gute online dating spruche skyriaus vedëjai Audronei Stanislovaitienei, padëjusiai pasidaryti minëto mikrofilmo kompiuterines nuotraukas. Ðá giesmyno egzemplioriø Rygos bibliotekoje pastebëjo ir informacijà maloniai suteikë prof. Domas Kaunas.

(PDF) Archivum Lithuanicum 20 () | Giedrius Subačius - smartkadras.lt

Labai dëkoju Giedriui Subaèiui, kuris dovanojo ðio egzemplioriaus kopijà. Èikagoje esantis giesmynas yra pažintys konsultantas nyc iðsilaikæs, turi visus puslapius.

gute online dating spruche

Tiesa, Èikagos bibliotekos egzemplioriuje nëra nurodyti leidimo metai. Remiantis nurodyta data, Newberry bibliotekos lietuviðkosios bibliografijos sudarytojø buvo manoma, jog aptariamasis giesmynas yra iki ðiol nematytas pirmasis Ðimelpenigio pertvarkytas giesmynas 5, kuriame buvo galutinai sujungti Berento ir Fabijono Ulricho Glazerio giesmynai.

Jo leidimo metais buvo linkstama laikyti uosius þr.

Pietro U. Jochen D. William R. At least several critical editions of old texts are published annually.

LB 1, Taigi atrodytø, naujasis egzempliorius leidþia patikslinti pirmojo pertvarkyto giesmyno iðleidimo metus neo ! Taèiau atidþiau patyrinëjus iðlikusius XVIII amþiaus giesmynus, susidaryta nuomonë visiðkai pakinta Ið XVIII amþiaus antros pusës mus pasiekë,metø labai panaðûs oficialiojo giesmyno leidimai.

Palyginus juos su naujuoju radiniu matyti, jog pastarojo gerokai skiriasi ir sandara, apipavidalinimas. Raðyba, kai kuriø þodþiø formos skiriasi net antraðtiniame lape 6, plg.